Privalomųjų projekto rengimo dokumentų atmintinė.

 

Prieš pradedant projektavimo darbus statytojas (užsakovas) mums turi pateikti šiuos privalomuosius projekto rengimo dokumentus:

1. Žemės sklypo nuosavybę patvirtinantis dokumentas - žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas (išrašą išduoda VĮ Registrų centras).

2. Žemės sklypo planas.

3. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas (įgaliojimas) LR statybos įstatyme numatyta, kad statytoju (užsakovu) gali būti vienas fizinis asmuo, todėl jei Nekilnojamo turto registro išraše yra nurodyti daugiau nei vienas savininkas, tai kiti savininkai turi suteikti teisę (raštiškai įgalioti) vienam iš savininkų būti statytoju.

4. Topografinė geodezinė nuotrauka (atlikta ne seniau kaip prieš 3 metus). Toponuotrauką galite užsisakyti pas matininkus. Topografinei geodezinei nuotraukai parengti būtina pateikti šiuos dokumentus: žemės sklypo planą, žemės sklypo teisinės registracijos dokumentus. Matininkai toponuotrauką dažniausiai paruošia per 2 savaites.

5. Specialieji architektūros reikalavimai (išduoda vietos savivaldybės administracija). Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti vietos savivaldybės administracijai reikia pateikti: • Prašymą.   • Dokumentų su duomenimis apie žemės sklypą kopijas: Žemės sklypo plano kopiją; Dokumentų apie Nekilnojamo turto registre įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį kopijas (patvirtintas statytojo). • Dokumentų su duomenimis apie sklype esantį statinį ar statinių grupę kopijas (jei sklype statinių nėra, tuomet šių dokumentų nereikia): Statinio kadastro duomenų bylos kopiją; Dokumentų apie Nekilnojamo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos kopijas (patvirtintas statytojo). • Žemės sklypo bendraturčių sutikimus (jei žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise). • Sklype esančio statinio bendraturčių sutikimus (jei sklype statinių nėra, tuomet šių dokumentų nereikia). • Statytojo rašytinis įgaliojimas, suteikiantis teisę kitam asmeniui pateikti prašymą (tuo atveju, kai prašymą pateikia įgaliotas asmuo).

6. Prisijungimo sąlygos, t.y. inžinerinius tinklus administruojančių institucijų keliami reikalavimai, norint prisijungti prie elektros, vandentiekio, nuotekų, dujų, komunikacijų ir kitų tinklų. Išduoda AB „Lesto“, AB „Lietuvos Dujos“, miesto Vandenys ir kt. Reikia užpildyti atitinkamus prašymus Prisijungimo sąlygoms gauti. Prašymus galima rasti internete: LESTO, DUJOS , miesto Vandenų puslapiuose ir kt. Inžinerinius tinklus administruojančios institucijos prisijungimo sąlygas turi išduoti per 15 darbo dienų nuo Jūsų prašymo išduoti pateikimo dienos.  

 

Pastaba: teikiant visus reikalingus dokumentus su savimi taip pat turėkite Jūsų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Vietos savivaldybės administracija specialiuosius architektūros reikalavimus turi išduoti per 15 darbo dienų nuo Jūsų prašymo pateikimo dienos.